73324-05-7

Chromate(3-), bis(5-chloro-3-(2-(4,5-dihydro-3-methyl-5-(oxo-kappaO)-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)diazenyl-kappaN1)-2-(hydroxy-kappaO)benzenesulfonato(3-))-, sodium (1:3)