88559-11-9

1-Piperazinecarboxylic acid, 4-methyl-,1-(1,1-dimethylethyl)-1H-pyrazol-4-yl ester